฿ 0 ไปยัง ฿ 500,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 0

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม
เราพบว่า 0 ผล. ดูผลการค้นหา
การค้นหาขั้นสูง

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม
เราพบว่า 0 ผล
ผลการค้นหาของคุณ

ดูผังเมืองได้ อ่านผังเมืองเป็น มาศึกษาผังเมืองเพื่อทราบศักยภาพและการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม

โพสโดย [email protected] บน กุมภาพันธ์ 10, 2019
| 1

“หากท่านล้มเหลวในการวางแผน ก็เท่ากับท่านวางแผนที่จะล้มเหลว” โดยเบนจามิน แฟรงค์คิน

ในยุคที่การการพัฒนาที่เติบโตแบบก้าวกระโดด เนื่องด้วยการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทำให้เป็นปัจจัยเร่งให้การเติบโตเร็วขึ้นเรื่อยๆ หากไม่มี่การวางแผนเพื่อรองรับที่ดีแล้วแทนที่จะเป็นผลดีอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาที่ส่งผลให้ได้ไม่คุ้มเสีย ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างการพัฒนาในหลายพื้นที่ เช่น ชุมชนแออัดในบางพื้นที่ หน่วยงานอุตสาหกรรมปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรืออากาศ เป็นต้น ส่งผลให้เสียเวลามาแก้ปัญหาแทนที่จะใช้เวลาหรืองบประมาณไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนการทำผังเมืองให้ดี

ตามพระราชบัญญัติการผังเมืองได้ให้นิยามของ “การผังเมือง” ไว้หมายความว่า การวาง จัดทำและดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้มีหรือทำให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพื่อดำรงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ

ในทางกฎหมายเขตพื้นที่ที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว กฎหมายบัญญัติห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับข้อกำหนดของผังเมืองรวมนั้น เว้นแต่ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไป อย่างไรก็ตามหากคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเป็นการขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครองครองที่ดินจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
กฏหมายผังเมืองนั้นเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละพื้นที่ได้เลยจากทั้งเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง http://dpt.go.th และเว็บไซต์ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) http://asa.or.th/laws-and-regulations/cpa/ ซึ่งผู้เขียนขอแนะนำของ ASA เพราะการจัดหมวดหมู่ช่วยให้ค้นหาง่ายและมีการเรียงลำดับใหม่ เก่าด้วย โดยกฏหมายผังเมืองนี้จะอธิบายความหมายของคำต่างๆ ประเภทของที่ดิน สีต่างๆของพื้นที่แต่และบริเวณในผัง รหัสตัวเลขและอักษร

การศึกษากฏหมายผังเมืองทำให้เราทราบว่าแต่ละพื้นที่นั้นมีการ “อนุญาต” และ “ไม่อนุญาต” ให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่นั้นๆ โดยเราจะสามารถอ่านในรายละเอียดจากกฏหมายผังเมือง แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือการเทียบจากผังสีได้ ซึ่งในบทความนี้เราจะมาดูวิธีการอ่านผังเมืองจากสีที่แสดงบนผังเมือง

ก่อนอื่นเรามาเข้าใจในรายละเอียดของสีว่าแต่ละสีเป็นพื้นที่ประเภทใด

ตัวอย่างการ “อนุญาต” และ “ไม่อนุญาต” ให้ใช้ประโยชน์บนที่ดิน  เช่น พื้นที่สีเหลือง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ โดยห้ามใช้เพื่อกิจการโรงงาน คลังน้ำมันและสถานที่เก็บน้ำมัน ลักษณะที่สาม คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า สุสานและฌาปนสถาน โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ สถานที่เก็บพัก หรือถ่ายสินค้าหรือสิ่งของ เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร สวนสนุก สนามแข่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถที่ใช้เครื่องจักรกล สนามยิงปืน สนามกอล์ฟ กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล กำจัดวัตถุอันตราย ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ รวมถึงห้ามใช้ที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวมด้วย

ในขณะที่พื้นที่สีส้ม การใช้ประโยชน์นั้นได้ “อนุญาต” และ “ไม่อนุญาตุ” เหมือนพื้นที่สีเหลืองเกือบทั้งหมด ที่เพิ่มเติมคือ พื้นที่สีส้มนั้นสามารถสร้างโรงแรมที่ไม่จัดอยู่ในประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ และสามารถสร้างที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก และที่อยู่อาศัยรวมที่ไม่จัดอยู่ในประเภทอาคารใหญ่พิเศษเช่นกัน เป็นต้น
ส่วนข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินสีอื่นๆ ท่านสามารถดูได้จาก “กฏหมายผังเมือง” ของแต่ละพื้นที่ของที่ตั้งที่ดินแปลงนั้นๆ

สำหรับจังหวัดในพื้นที่ EEC ได้แก่ เมืองพัทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองนั้น ก็เป็นพื้นที่ที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ซึ่งฉบับล่าสุดของแต่ละพื้นที่ ท่านสามารถดูได้จากลิงค์ตามนี้ http://asa.or.th/mr-cp/#/p3    ทั้งนี้ในแต่ละจังหวัดอาจจะมีผังเมืองย่อยอีก ตัวอย่างเช่น จังหวัดฉะเชิงเทรา จะมี กฏกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพนมสารคาม-เกาะขนุน, กฏกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง และจังหวัดชลบุรีนอกจากผังเมืองรวมเมืองพัทยาแล้ว ยังมี กฏกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง และกฏกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพานทอง-หนองตำลึง ซึ่งแยกจากผังเมืองรวมของจังหวัด เป็นต้น

หรือหากท่านมีพิกัดของที่ดินก็สามารถนำเลขพิกัดที่ดินที่ได้ไปหาว่าที่ดินผืนนั้นอยู่ในพื้นที่สีอะไรของผังเมืองจากแอพพลิเคชัน Longdo Map หรือเว็บไซต์ http://map.longdo.com เมื่อทราบสีของพื้นที่แล้วท่านก็จะสามารถทราบข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จากการเทียบตาราง เพื่อดูว่าเราสามารถสร้างอะไรได้บ้าง

แต่หากยังไม่ทราบพิกัดที่ดินก็สามารถค้นหาพิกัดที่ดินได้จากจากเว็บไซต์ http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/ แล้วเลือกที่อยู่ที่ตั้งของที่ดิน และใส่เลขที่โฉนด แค่นี้การศึกษาผังเมืองก่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านแล้ว

การทราบผังเมืองช่วยให้เราทราบศักยภาพของที่ดินในพื้นที่นั้นๆ แต่ในการจะก่อสร้างอะไรบนที่ดินยังต้องทราบรายละเอียดเรื่ององค์ประกอบด้านสถาปนิกด้วย ซึ่งจะเป็นเรื่องของข้อกำหนดการควบคุมอาคาร และระยะร่น-ระยะเว้นรอบอาคาร เป็นต้น ซึ่งจะกล่าวถึงในบทความต่อไป

 

One thought on “ดูผังเมืองได้ อ่านผังเมืองเป็น มาศึกษาผังเมืองเพื่อทราบศักยภาพและการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม

ตอบกลับ

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

รายการเปรียบเทียบ