฿ 0 ไปยัง ฿ 500,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 0

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม
เราพบว่า 0 ผล. ดูผลการค้นหา
การค้นหาขั้นสูง

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม
เราพบว่า 0 ผล
ผลการค้นหาของคุณ

รัฐออกนโยบายกระตุ้นอสังหาฯ ช่วยคนอยากซื้อบ้านโดยลดค่าจดจำนองและค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 0.01%

โพสโดย [email protected] บน พฤศจิกายน 3, 2019
| 0

จากปัจจัยทางเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก ส่งผลให้ผู้คนต้องระมัดระวังในการใช้จ่าย ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์อยู่ไม่น้อย เพราะหากจะซื้ออสังหาริมทรัพย์สักแห่งนอกจากค่าใช้จ่ายในการซื้อตามราคาแล้วยังมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่ต้องสำรองเงินไว้ หรืออย่างน้อยก็เอามาประกอบการพิจารณา เช่น ค่าตกแต่ง อัตราดอกเบี้ยในกรณีที่กู้เงินจากธนาคาร และค่าใช้จ่ายสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์

เมื่อกลางปีทางธนาคารต่างๆ ก็ได้ทำการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าผ่อนบ้าน และล่าสุด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้มีนโยบายออกมาเพิ่มเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาฯ โดยมี ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเป็นการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ (๗) (ฎ) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดหลักเกณฑ์ให้ลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินในการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารสำหรับผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ราคาไม่เกินสามล้านบาท เป็นพิเศษ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

  • ข้อ ๑ ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในคราวเดียวกัน ร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง สำหรับกรณีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จากผู้จัดสรรที่ดินที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจ หน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย โดยราคาซื้อขายไม่เกินสามล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกินสามล้านบาท
  • ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ราชกิจจานุเบกษา

ตอบกลับ

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

รายการเปรียบเทียบ