฿ 0 ไปยัง ฿ 500,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 0

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม
เราพบว่า 0 ผล. ดูผลการค้นหา
การค้นหาขั้นสูง

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม
เราพบว่า 0 ผล
ผลการค้นหาของคุณ

ระยะร่น สิ่งที่ต้องรู้ก่อนทำการก่อสร้าง

โพสโดย [email protected] บน กุมภาพันธ์ 18, 2019
| 0

นอกจากความรู้เกี่ยวกับผังเมืองของพื้นที่นั้นๆดังที่ได้กล่าวไว้ในบทความที่แล้ว ก่อนที่จะก่อสร้างอาคารในที่ดิน สิ่งที่เราต้องรู้คือระยะร่นจากแนวสาธารณะและระยะเว้นของอาคารจากเขตที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียง
เนื่องจากสิ่งก่อสร้างแต่ละประเภทมีข้อกำหนดที่ไม่เหมือนกันจำแนกตามขนาดพื้นที่ใช้สอยและความสูง ในบทความนี้จะกล่าวถึงอาคารอยู่อาศัย ห้องแถว ตึกแถว และอาคารอยู่อาศัยรวมที่ไม่จัดอยู่ในประเภทอาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

ระยะร่นที่ควรทราบได้แก่ ระยะร่นจากแนวถนนสาธารณะ  ระยะร่นจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะ และระยะร่นจากเขตที่ดินและอาคารข้างเคียง

ระยะร่นจากแนวถนนสาธารณะ

  1. อาคารอยู่อาศัย สูงไม่เกิน 3 ชั้น หรือ 10 เมตร และมีพื้นที่รวมไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร
  • ถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้มีระยะร่นอาคารจากจุดกึ่งกลางถนน อย่างน้อย 3 เมตร

  • ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 6 เมตร หากอาคารมีพื้นที่รวมไม่เกิน 300 ตารางเมตร ให้มีระยะร่นอาคารจากแนวเขตถนนอย่างน้อย 0.5 เมตร

และหากอาคารมีพื้นที่รวมมากกว่า 300 ตารางเมตร (แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร) ให้มีระยะร่นอาคารจากแนวเขตถนนอย่างน้อย 1 เมตร

2. อาคารพานิชย์ ห้องแถว ตึกแถว และอาคารอยู่อาศัยรวมที่ไม่จัดอยู่ในประเภทอาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

  • ถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้มีระยะร่นอาคารจากจุดกึ่งกลางถนน อย่างน้อย 6 เมตร

  • ถนนสาธารณะมีความกว้างมากกว่า 10 เมตร แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้มีระยะร่นอาคารจากแนวเขตถนนอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ของความกว้างถนน เช่น ถนนมีความกว้าง 15 เมตร ดังนั้น ให้มีระยะร่นจากแนวเขตถนนอย่างน้อย 1.5 เมตร เป็นต้น

  • ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 20 เมตร ให้มีระยะร่นอาคารจากแนวเขตถนนอย่างน้อย 2 เมตร

ทั้งนี้ หากอยู่ในแนวเขตทางหลวงก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมของพื้นที่นั้นๆ ตัวอย่างเช่น ที่ดินในพื้นที่ของการปกครองของเมืองพัทยา การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ที่เป็นห้องแถวหรือตึกแถวริมทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 3 จะต้องก่อสร้างห่างจากแนวเขตถนนอย่างน้อย 12 เมตร และริมถนนพัทยาเหนือ และถนนพัทยากลาง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 8 เมตร เป็นต้น

ระยะร่นจากแนวแหล่งน้ำสาธารณะ

ก่อนอื่นเรามาจำแนกประเภทของแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งตามกฏหมายอาคารได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทที่ 1 แหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ ได้แก่ บึง ทะเลสาบ หรือทะเล และประเภทที่ 2 ได้แก่แหล่งน้ำสาธารณะที่ไม่ใช่ประเภทที่ 1 ได้แก่ คลอง แม่น้ำ คูน้ำ ลำราง หรือลำกระโดง

  1. อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะประเภทที่ 1 ต้องมีแนวร่นของอาคารอย่างน้อย 12 เมตร

2. อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำประเภทที่ 1 หากแหล่งน้ำนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้มีระยะร่นอย่างน้อย 3 เมตร และหากแหล่งน้ำนั้นมีความกว้างมากกว่า 10 เมตร ให้มีระยะร่นอย่างน้อย 6 เมตร

ทั้งนี้  ยกเว้น สะพาน  เขื่อน  รั้ว  ท่อระบายน้ำ  ท่าเรือ  ป้าย  อู่เรือ  คานเรือ  ที่ที่ว่างที่ใช้จอดรถที่ไม่มีหลังคาไม่ต้องมีแนวร่นอาคาร

ระยะห่างจากที่ดินหรืออาคารข้างเคียง

  1. อาคารที่สูงไม่เกิน 9 เมตร ที่มีช่องเปิดหรือช่องแสง ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินอย่างน้อย 2 เมตร หากไม่มีช่องเปิดหรือช่องแสงต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินอย่างน้อย 0.5 เมตร

2. อาคารที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

3. ห้องแถว หรือตึกแถวให้มีจำนวนรวมกันได้ 10 คูหา หรือมีความยาวรวมกันได้ 40 เมตร หากเกินจากนี้ให้มีระยะเว้นอย่างน้อย 4 เมตร และต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินอย่างน้อย 2 เมตร


ถ้าห้องแถวหรือตึกแถวนั้นมีจำนวนไม่ถึง 10 คูหาและมีความยาวไม่เกิน 40 เมตร สามารถสร้างต่อจากตึกแถวหรือห้องแถวเดิมได้ ซึ่งจำต้องมีความยาวรวมกับตึกเดิม 40 เมตร หรือจะสร้างตึกที่ไม่ต่อจากแนวเดิมโดยให้ห่างจากตึกเดิมอย่างน้อย 2 เมตร

เพื่อความมั่นใจในการก่อสร้างอาคารใดๆ ขอให้ท่านผู้อ่านอ้างอิงจากบทความนี้พร้อมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฏหมายผังเมืองประกอบก่อนทุกครั้ง  เพราะคงเป็นเรื่องยุ่งยากมิใช่น้อยหากมาทราบว่าอาคารที่เรากำลังก่อสร้างหรือก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วนั้นผิดต่อระเบียบหรือข้อกำหนด

ตอบกลับ

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

รายการเปรียบเทียบ